чэфи-

чэфи
stem VK105, V-CH131
lexical-unit_form_text
en
1. hurry
Непереходный глагол
examples
  • ӑӈӄанкит чэфисч? [aŋqankit čexʷisč?] — why are you rushing?
  • школанкэ тчэфискичэн [školanke tčexʷiskičen] — I am rushing off to school
  • ӄчэфисхч [qčexʷisxč] — rush!
  • заӄ чэфикаӄ [zaq čexʷikaq] — don’t rush
ru
1. торопиться, спешить
Непереходный глагол
examples
  • чэфизин [čexʷizin] — он торопится
  • ӑӈӄанкит чэфисч? [aŋqankit čexʷisč?] — чего ты торопишься?
  • школанкэ тчэфискичэн [školanke tčexʷiskičen] — я тороплюсь в школу
  • ӄчэфисхч [qčexʷisxč] — поспеши
  • заӄ чэфикаӄ [zaq čexʷikaq] — не спеши
Comments