x1
  • x0.5
  • x0.75
  • x1
  • x1.5
  • x2
Scripts
Subtitle
Overview
Open script
Видео

Аӈаӄэ Сисикэ

Сказка о безкрылом гусенке
00:00 - 00:03
[RU] Жили-были гуси.
[EN] There were geese.
[ITL_CYRL] Кзуњԓӄзукнэ’н ӄсə’н.
[ITL_FONIPA] Kzunʲɬqzukneʔn qsəʔn.
Kzunʲɬqzukneʔn qsəʔn.
00:06 - 00:18
[RU] И ...гуси родили детей, и у них всех выросли крылья.
[EN] And...the geese gave birth to children and they all grew wings.
[ITL_CYRL] И... ӄсə’н кəнсхтэ’н ти’н п’э’н и миԓ ӄсə’н сиси'њч ксккна’н.
[ITL_FONIPA] I... qsəʔn kənsxteʔn tiʔn p'eʔn i miɬ qsəʔn sisiʔnʲč kskknaʔn.
I... qsəʔn kənsxteʔn tiʔn p'eʔn i miɬ qsəʔn sisiʔnʲč kskknaʔn.
00:18 - 00:21
[RU] А у одного не выросли.
[EN] But one did not grow any.
[ITL_CYRL] А ӄниӈичӽəнк ӄа’м əсккаӄ.
[ITL_FONIPA] A qniŋičχənk qaʔm əskkaq.
A qniŋičχənk qaʔm əskkaq.
00:22 - 00:24
[RU] Вот и прошло лето.
[EN] The summer pased.
[ITL_CYRL] Потом ламԓ кпэскəскнэн.
[ITL_FONIPA] Potom lamɬ kpeskəsknen.
Potom lamɬ kpeskəsknen.
00:25 - 00:28
[RU] Уже становилось холодно.
[EN] Already, it was getting cold.
[ITL_CYRL] Ӄа’т лӄаӄ клэӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Qaʔt lqaq kleqzuknen.
Qaʔt lqaq kleqzuknen.
00:28 - 00:31
[RU] Гуси все улетели.
[EN] The geese all flew away.
[ITL_CYRL] Ӄсə’н миԓ ксиӈӄзукнэ’н.
[ITL_FONIPA] Qsəʔn miɬ ksiŋqzukneʔn.
Qsəʔn miɬ ksiŋqzukneʔn.
00:31 - 00:34
[RU] Но эти не улетели.
[EN] Bot these ones did not fly away.
[ITL_CYRL] A эну’н ӄа’м сиӈкаӄ.
[ITL_FONIPA] A enuʔn qaʔm siŋkaq.
A enuʔn qaʔm siŋkaq.
00:37 - 00:42
[RU] [Те, которые не] улетели жалели того, [что] без крылышек.
[EN] [The ones who didn't] fly away were sorry for that wingless one.
[ITL_CYRL] [Ӄа’м] сиӈкин-ну ккԓулиӄуин ти’н ӄа’м сисикин.
[ITL_FONIPA] [Qaʔm] siŋkin-nu kkɬuliquin tiʔn qaʔm sisikin.
[Qaʔm] siŋkin-nu kkɬuliquin tiʔn qaʔm sisikin.
00:42 - 00:50
[RU] Потом тот сказал, гусенок без крылышек:
[EN] Then he said, ... the little wingless gosling:
[ITL_CYRL] Хаԓч, потом, эну, ӽэйникнин... ӄа’м сисикин ӄсасчаӽ.
[ITL_FONIPA] Xaɬč, potom, enu, χejniknin... qaʔm sisikin qsasčaχ:
Xaɬč, potom, enu, χejniknin... qaʔm sisikin qsasčaχ:
00:50 - 00:59
[RU] - Вы летите, <меня не...>, меня оставьте, а то вы все здесь замерзнете.
[EN] "You fly away, <don't ... me>, leave me (here), otherwise you will all freeze to death."
[ITL_CYRL] "Туза’н ӄсиӈӄзусӽ, <заӄ кма...>, кма омсӄзувумск, а то туза’н миԓ хтэанк ӄэтитаԓсх."
[ITL_FONIPA] "Tuzaʔn qsiŋqzusx, <zaq kma...>, kma omsqzuβumsk, a to tuzaʔn miɬ xteank qetitaɬsx."
"Tuzaʔn qsiŋqzusx, <zaq kma...>, kma omsqzuβumsk, a to tuzaʔn miɬ xteank qetitaɬsx."
00:59 - 01:01
[RU] Улетели гуси.
[EN] The geese flew away.
[ITL_CYRL] Ксиӈӄзукнэ’н ӄсə’н.
[ITL_FONIPA] Ksiŋqzukneʔn qsəʔn.
Ksiŋqzukneʔn qsəʔn.
01:01 - 01:04
[RU] (Они) пролетали высоко,
[EN] Well, they were flying high up,
[ITL_CYRL] Хаԓч ксиӈӄзукнэ’н гaaнк.
[ITL_FONIPA] Xaɬč ksiŋqzukneʔn ɣaank.
Xaɬč ksiŋqzukneʔn ɣaank.
01:05 - 01:13
[RU] этот гусенок, у которого не было крылышек, заплакал и запел:
[EN] And the little gosling who had no wings started to cry and sing:
[ITL_CYRL] А эну ӄсасчаӽ мин ӄа’м сисикин кчачаӄзукнан и кӈрэпӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] A enu qsascaχ min qaʔm sisikin kčačaqzuknan i kŋrepqzuknen.
A enu qsascaχ min qaʔm sisikin kčačaqzuknan i kŋrepqzuknen.
01:13 - 01:19
[RU] Вот: - Aŋaka Сисикэ, оставленный Сисикэ.
[EN] So: Aŋaka Sisike, abandoned Sisike.<see notes>
[ITL_CYRL] Эну: "Аӈака Сисикэ, ип’элин сисикэ."
[ITL_FONIPA] Enu: "Aŋaka Sisike, ip'elin sisike."
Enu: "Aŋaka Sisike, ip'elin sisike."
01:21 - 01:28
[RU] Сразу эти гуси воротились, прилетели.
[EN] Then those geese turned around and came (back).
[ITL_CYRL] Ӄнэӈ эну’н ӄсə’н к’əлизикнэ’н, кк’оԓкнэ’н.
[ITL_FONIPA] Qneŋ enuʔn qsəʔn k'əlizikneʔn, kk'oɬkneʔn.
Qneŋ enuʔn qsəʔn k'əlizikneʔn, kk'oɬkneʔn.
01:28 - 01:30
[RU] Гусенок сказал:
[EN] The little gosling said:
[ITL_CYRL] Ӄсасчаӽ кӽэйнэӄзукнэн:
[ITL_FONIPA] Qsasčaχ kχejneqzuknen:
Qsasčaχ kχejneqzuknen:
01:30 - 01:33
[RU] - Зачем (же) вы вернулись?
[EN] - Why did you come back?
[ITL_CYRL] "Әӈӄнисх туза’н əлизисх?
[ITL_FONIPA] "Əŋqnisx tuzaʔn əlizisx?
"Əŋqnisx tuzaʔn əlizisx?
01:33 - 01:39
[RU] Улетайте, а то все уже улетели, только вы одни не улетели.
[EN] Fly away, look, everyone already flew away, you alone have not.
[ITL_CYRL] Ӄсиӈӄзусх, а то ӄат миԓ сиӈӄуин, тољко туза’н ӄа’м сиӈкаӄ.
[ITL_FONIPA] Qsiŋqzusx, a to qat miɬ siŋquin, tolʲko tuzaʔn qaʔm siŋkaq.
Qsiŋqzusx, a to qat miɬ siŋquin, tolʲko tuzaʔn qaʔm siŋkaq.
01:40 - 01:46
[RU] Гуси сильно жалели этого гусенка без крылышек, но потом сказали:
[EN] The geese were very sorry for the little wingless one, then they said:
[ITL_CYRL] Ӄсə’н ли ˚пəлӄ ккԓулиӄу’ан эну ӄа’м сисикин, потом кӽэйнэкнэ’н:
[ITL_FONIPA] Qsəʔn li ˚pəlq kkɬuliquʔan enu qaʔm sisikin, potom kχejnekneʔn:
Qsəʔn li ˚pəlq kkɬuliquʔan enu qaʔm sisikin, potom kχejnekneʔn:
01:49 - 01:52
[RU] - Ну оставайся, оставим тебя.
[EN] "Then stay, we will leave you (here).
[ITL_CYRL] - ну ӄкзэԓхч, нт’омсӄзаԓин.
[ITL_FONIPA] - nu qkzeɬxč, nt'omsqzaɬin.
- nu qkzeɬxč, nt'omsqzaɬin.
01:52 - 02:03
[RU] Только, коли придет к тебе женщина в краснoй кухлянке да станет тебя звать - не ходи.
[EN] Only, if a woman in a red coat comes to you and calls to you, do not go.
[ITL_CYRL] Тољко если к’оԓаԓин кнанк йимсх, красную ӄофск’элчаӽ тзəлəзнин, ноч’ӄзаԓин, заӄ пикикаӄ.
[ITL_FONIPA] Tolʲko jesli k'oɬaɬin knank jimsx, krasnuju qoɸsk'elčaχ tzələznin, noč'qzaɬin, zaq pikikaq.
Tolʲko jesli k'oɬaɬin knank jimsx, krasnuju qoɸsk'elčaχ tzələznin, noč'qzaɬin, zaq pikikaq.
02:04 - 02:11
[RU] А коли придет женщина в белой кухлянке, то иди.
[EN] But if a woman in a white coat comes, then go.
[ITL_CYRL] А если йимсх к’оԓаԓин атхлаӽ ӄофск’элчаӽ тзəлəзнин, ӄпикихч."
[ITL_FONIPA] A jesli jimsx k'oɬaɬin atxlaχ qoɸsk'elčaχ tzələznin, qpikixč."
A jesli jimsx k'oɬaɬin atxlaχ qoɸsk'elčaχ tzələznin, qpikixč."
02:11 - 02:13
[RU] Улетели они.
[EN] They flew away.
[ITL_CYRL] Ксиӈзукнэ’н.
[ITL_FONIPA] Ksiŋqzukneʔn.
Ksiŋqzukneʔn.
02:13 - 02:18
[RU] Аŋака один остался, (и он) запел:
[EN] Little Aŋaqe alone remained and started singing:
[ITL_CYRL] Фњэачиԓ Аӈаӄэчх кхтикнэн, к'ӈрэпӄзукнэн:
[ITL_FONIPA] Fnʲeačiɬ Aŋaqečχ kxtiknen, k'ŋrepqzuknen:
Fnʲeačiɬ Aŋaqečχ kxtiknen, k'ŋrepqzuknen:
02:18 - 02:23
[RU] - Aŋaka Сисикэ, оставленный Сисикэ.
[EN] - Aŋaka Sisike, abandoned Sisike.
[ITL_CYRL] "Аӈаӄэ Сисикэ ип'элин сисикэ."
[ITL_FONIPA] "Aŋaqe Sisike ip'elin sisike."
"Aŋaqe Sisike ip'elin sisike."
02:23 - 02:26
[RU] Заплакал (он).
[EN] He started to cry.
[ITL_CYRL] Кчачаӄзукнан.
[ITL_FONIPA] Kčačaqzuknan.
Kčačaqzuknan.
02:26 - 02:30
[RU] Поплыл там на озере.
[EN] He swam there on the little lake.
[ITL_CYRL] К'витӄзукнэн ˚кəԓфчӽанк ву'н.
[ITL_FONIPA] K'βitqzuknen ˚kəɬɸčχank βuʔn.
K'βitqzuknen ˚kəɬɸčχank βuʔn.
02:31 - 02:35
[RU] И потом увидел он, что пришла лисица.
[EN] And then he saw, a fox came.
[ITL_CYRL] И потом кəԓч'ӄуин нин тсаластас кк'оԓкнэн.
[ITL_FONIPA] I potom kəɬč'quin nin tsalastas kk'oɬknen.
I potom kəɬč'quin nin tsalastas kk'oɬknen.
02:35 - 02:39
[RU] Сразу и сказала : - Иди ко мне.
[EN] Right away she said: "Come live with me.
[ITL_CYRL] Ӄнэӈ и ӽэйнин: "Ӄк'оԓхч кмəлвун кəманкəӈ.
[ITL_FONIPA] Qneŋ i χejnin: "Qk'oɬxč kməlβun kəmankəŋ.
Qneŋ i χejnin: "Qk'oɬxč kməlβun kəmankəŋ.
02:39 - 02:42
[RU] Я буду тебя воспитывать.
[EN] I will raise you.
[ITL_CYRL] Кмəлвун мтхуњԓӄзуин кза."
[ITL_FONIPA] Kməlβun mtxunʲɬqzuin kza."
Kməlβun mtxunʲɬqzuin kza."
02:43 - 02:45
[RU] Гусенок сказал:
[EN] The little gosling said:
[ITL_CYRL] Ӄсасчаӽ кӽэйнэкнэн:
[ITL_FONIPA] Qsasčaχ kχejneknen:
Qsasčaχ kχejneknen:
02:45 - 02:48
[RU] - Не пойду к тебе.
[EN] "I will not go to you.
[ITL_CYRL] "Кма хэњч кнанкэ мпикикичэн.
[ITL_FONIPA] "Kma xenʲč knanke mpikikičen.
"Kma xenʲč knanke mpikikičen.
02:48 - 02:54
[RU] Твоя кухлянка — красная.
[EN] Your coat is red."
[ITL_CYRL] Книн ӄофск'əл... эну... красен."
[ITL_FONIPA] Knin qoɸsk'əl... enu... krasen."
Knin qoɸsk'əl... enu... krasen."
02:55 - 02:59
[RU] Рассердилась лиса.
[EN] The fox got angry.
[ITL_CYRL] Эну тсал кӽаӄаникнэн.
[ITL_FONIPA] Enu tsal kχaqaniknen.
Enu tsal kχaqaniknen.
02:59 - 03:05
[RU] - А не пойдешь, так я сейчас всю воду у тебя выпью.
[EN] - And you won't come along? I will drink up all your water.
[ITL_CYRL] "Асх ӄа'м нэ к'oԓаԓкаӄ сич, счас кма ти'н книн миԓ и' т'илаԓч."
[ITL_FONIPA] "Asx qaʔm ne k'oɬaɬkaq sič, sčas kma tiʔn knin miɬ iʔ t'ilaɬč."
"Asx qaʔm ne k'oɬaɬkaq sič, sčas kma tiʔn knin miɬ iʔ t'ilaɬč."
03:05 - 03:10
[RU] Выпила она все озеро, маленькое озеро.
[EN] She drank up the whole lake, the little lake.
[ITL_CYRL] К'ил'ин нин миԓ эну ˚кəԓфчаӽ, уљуљаӽ ulʲulʲaχ ˚кəԓфчаӽ.
[ITL_FONIPA] K'il'in nin miɬ enu ˚kəɬɸčaχ, ulʲulʲaχ ˚kəɬɸčaχ.
K'il'in nin miɬ enu ˚kəɬɸčaχ, ulʲulʲaχ ˚kəɬɸčaχ.
03:10 - 03:13
[RU] Только гусенок лишь там плавал.
[EN] Only the little goose was swimming there.
[ITL_CYRL] Тољко ӄсасчаχ ву'н <ксэ> квитӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Tolʲko qsasčaχ βuʔn <kse> kβitqzuknen.
Tolʲko qsasčaχ βuʔn <kse> kβitqzuknen.
03:13 - 03:19
[RU] Выпила она все и сразу лопнула.
[EN] She drank it all and burst at once.
[ITL_CYRL] Миԓ нин к'ил'ин, кнэӈ и кпчинтиткнэн.
[ITL_FONIPA] Miɬ nin k'il'in, kneŋ i kpčintitknen.
Miɬ nin k'il'in, kneŋ i kpčintitknen.
03:19 - 03:22
[RU] Лопнула ... <ЛЕП: а-га умерла>.
[EN] She burst ... <LEP: a-ha (and) died.>
[ITL_CYRL] Кпчинтиткнэн [??] <ЛЕП: Ага... к'искнэн>.
[ITL_FONIPA] Kpčintitknen [??] <LEP: Ага... k'isknen>.
Kpčintitknen [??] <LEP: Ага... k'isknen>.
03:24 - 03:30
[RU] Потом он увидел, как пришла женщина в белой кухлянке.
[EN] Then he saw a woman come in a white coat.
[ITL_CYRL] Потом, кəԓчкуин нин йимсхчаӽ кк'oԓкнэн, атхлаӽ ӄофск'элчаӽ тзəлəзнин.
[ITL_FONIPA] Potom, kəɬčkuin nin jimsxčaχ kk'oɬknen, atxlaχ qoɸsk'elčaχ tzələznin.
Potom, kəɬčkuin nin jimsxčaχ kk'oɬknen, atxlaχ qoɸsk'elčaχ tzələznin.
03:31 - 03:32
[RU] Она сразу сказала:
[EN] She said right away:
[ITL_CYRL] Кнэӈ кӽэйнэкнэн:
[ITL_FONIPA] Kneŋ kχejneknen:
Kneŋ kχejneknen:
03:32 - 03:37
[RU] "Oх ты, гусенок, почему ты не улетел?"
[EN] "Oh, you, little gosling, why did not you fly away?"
[ITL_CYRL] "Oй, кзa, ӄсaсчaӽ, љaвaԓ кзa ӄa'м сиӈкaӄ ԓич?"
[ITL_FONIPA] "Oj, kza, qsasčaχ, lʲaβaɬ kza qaʔm siŋkaq ɬič?"
"Oj, kza, qsasčaχ, lʲaβaɬ kza qaʔm siŋkaq ɬič?"
03:38 - 03:41
[RU] Гусенок заплакал (и) сказал:
[EN] The little gosling started to cry and said:
[ITL_CYRL] Ӄсaсчaӽ кчaчaӄзукнэн, ӽэйнэкин:
[ITL_FONIPA] Qsasčaχ kčačaqzuknen, χejnekin:
Qsasčaχ kčačaqzuknen, χejnekin:
03:41 - 03:43
[RU] - У меня крыльев нету.
[EN] "I have no wings.
[ITL_CYRL] "Кəмa'н сиси'њч њэту.
[ITL_FONIPA] "Kəmaʔn sisiʔnʲč nʲetu.
"Kəmaʔn sisiʔnʲč nʲetu.
03:43 - 03:44
[RU] Меня бросили.
[EN] I have been abondoned.
[ITL_CYRL] Кмa нoмсӄзувумк.
[ITL_FONIPA] Kma nomsqzuβumk
Kma nomsqzuβumk
03:45 - 03:49
[RU] Тут лисица всю воду в озере выпила.
[EN] A fox drank up all the water in the lake.
[ITL_CYRL] Тиxт тсaлэнк миԓ и' ˚кəԓɸчӽaнк нилчэн.
[ITL_FONIPA] Tixt tsalenk miɬ iʔ ˚kəɬɸčχank nilčen.
Tixt tsalenk miɬ iʔ ˚kəɬɸčχank nilčen.
03:49 - 03:51
[RU] Где мне теперь плавать-то?
[EN] Now where can I swim?
[ITL_CYRL] Нэ'н кмa мa' и мвиткичэн?"
[ITL_FONIPA] Neʔn kma maʔ i mβitkičen?"
Neʔn kma maʔ i mβitkičen?"
03:52 - 04:02
[RU] A эта белая кухлянка, это была дочь Кутха, Синаŋевт.
[EN] And that white coat, that was Kutq's daughter, Sinaŋeβit.
[ITL_CYRL] A эну aтxлaӽ ӄoɸск'элчaӽ — эну кԓӄзукнэн Кусԓнэӄу əннин п'эч, Синaӈэвит.
[ITL_FONIPA] A enu atxlaχ qoɸsk'elčaχ — enu kɬqzuknen Kusɬnequ ənnin p'eč, Sinaŋeβit.
A enu atxlaχ qoɸsk'elčaχ — enu kɬqzuknen Kusɬnequ ənnin p'eč, Sinaŋeβit.
04:03 - 04:05
[RU] Она сразу сказала: - Пойдем ко мне,
[EN] She said right away: "Come to me.
[ITL_CYRL] Кнэӈ ӽэйнин: "Пoйдэм кəммaнк.
[ITL_FONIPA] Kneŋ χejnin: "Pojdem kəmmank.
Kneŋ χejnin: "Pojdem kəmmank.
04:05 - 04:08
[RU] Я буду жить вместе (c тобой).
[EN] I will live with you."
[ITL_CYRL] Кмəлвум мч'эԓӄзуин зуњԓки."
[ITL_FONIPA] Kməlβum mč'eɬqzuin zunʲɬki."
Kməlβum mč'eɬqzuin zunʲɬki."
04:08 - 04:10
[RU] Гусенок согласился.
[EN] The little gosling agreed.
[ITL_CYRL] Кəлɸчaкнaн ӄсaсчaӽ.
[ITL_FONIPA] Kəlɸčaknan qsasčaχ.
Kəlɸčaknan qsasčaχ.
04:12 - 04:14
[RU] Он пошел туда.
[EN] He went there.
[ITL_CYRL] Кпикикнэн ӽoӄəӈ.
[ITL_FONIPA] Kpikiknen χoqəŋ.
Kpikiknen χoqəŋ.
04:14 - 04:19
[RU] Эта была Синаневт — дочь Кутха.
[EN] It was Sinaŋeβit, Kutkh's daughter.
[ITL_CYRL] Эну Синaӈэвит кԓӄзукнэн Кусԓнэку'ин п'эч.
[ITL_FONIPA] Enu Sinaŋeβit kɬqzuknen Kusɬneku'in p'eč.
Enu Sinaŋeβit kɬqzuknen Kusɬneku'in p'eč.
04:20 - 04:29
[RU] Очень хорошо грела она его да кормила, и прошла вся зима.
[EN] She warmed him up and fed him very well, and the winter went by.
[ITL_CYRL] Ли ч'инaӄ к'oмӄзукнэн и кԓиннуӄу'ин и миԓ aнӄлэ кпэскəскнэн.
[ITL_FONIPA] Li č'inaq k'omqzuknen i kɬinnuqu'in i miɬ anqle kpeskəsknen.
Li č'inaq k'omqzuknen i kɬinnuqu'in i miɬ anqle kpeskəsknen.
04:29 - 04:33
[RU] И жил гусенок там у Синаневт.
[EN] The little gosling lived there with Sinaŋeβit.
[ITL_CYRL] Ӄсaсчaӽ ву'н Синaӈэвитэнк и кзуњԓӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Qsasčaχ βuʔn Sinaŋeβitenk i kzunʲɬqzuknen.
Qsasčaχ βuʔn Sinaŋeβitenk i kzunʲɬqzuknen.
04:33 - 04:36
[RU] Проходила зима.
[EN] Then the winter went on.
[ITL_CYRL] Пoтoм aнӄлэ кпэскəсӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Potom anqle kpeskəsqzuknen.
Potom anqle kpeskəsqzuknen.
04:37 - 04:41
[RU] Вот наступила весна.
[EN] So the spring began.
[ITL_CYRL] Xaԓч aнoӄ к'лэӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Xaɬč anoq k'leqzuknen.
Xaɬč anoq k'leqzuknen.
04:42 - 04:45
[RU] <А вот я продолжаю> ?
[EN] [break for tea, clipped] < Here I continue >?
[ITL_CYRL] A ли xo т'крaтускичэн.
[ITL_FONIPA] A li xo t'kratuskičen.
A li xo t'kratuskičen.
04:49 - 04:53
[RU] Когда весна наступила, прилетели гуси.
[EN] As the spring began, the geese came (back).
[ITL_CYRL] Aнoӄ xaԓч к'лэӄзукнэн, ӄсə'н кк'oԓӄзукнэ'н.
[ITL_FONIPA] Anoq xaɬč k'leqzuknen, qsəʔn kk'oɬqzukneʔn.
Anoq xaɬč k'leqzuknen, qsəʔn kk'oɬqzukneʔn.
04:54 - 04:57
[RU] Синаневт сделала крылья,
[EN] Sinaŋeβit made wings,
[ITL_CYRL] Синaӈэвит сиси'њч ни'н кскa'н.
[ITL_FONIPA] Sinaŋeβit sisiʔnʲč niʔn kskaʔn.
Sinaŋeβit sisiʔnʲč niʔn kskaʔn.
04:58 - 05:04
[RU] надела их на гусенка и вынесла его на улицу.
[EN] put them on the little goose, and took him outside.
[ITL_CYRL] Кԓинтԓи'ин ни'н ӄсaсчӽaнк и кт'əӈ'ин нин əзaнк. .
[ITL_FONIPA] Kɬintɬi'in niʔn qsasčχank i kt'əŋ'in nin əzank.
Kɬintɬi'in niʔn qsasčχank i kt'əŋ'in nin əzank.
05:04 - 05:07
[RU] И сказала она: - Испробуй-ка эти крылышки.
[EN] And she said: "Try these wings."
[ITL_CYRL] Кӽэйнэкнэн: "Ӄтaвoӈxэ'н тину'н сиси'њч..
[ITL_FONIPA] Kχejneknen: "Qtaβoŋxeʔn tinuʔn sisiʔnʲč.
Kχejneknen: "Qtaβoŋxeʔn tinuʔn sisiʔnʲč.
05:09 - 05:12
[RU] Гусенок полетел.
[EN] The gosling flew.
[ITL_CYRL] Ӄсaсчaӽ ксиӈӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Qsasčaχ ksiŋqzuknen.
Qsasčaχ ksiŋqzuknen.
05:13 - 05:15
[RU] Немного пролетел.
[EN] He flew (around) a little.
[ITL_CYRL] Уљуӄ ксиӈӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] Ulʲuq ksiŋqzuknen.
Ulʲuq ksiŋqzuknen.
05:15 - 05:17
[RU] Обратно быстро вернулся.
[EN] He quickly came back.
[ITL_CYRL] Тэнaӄ ли ничӽaлӄ кк'oԓкнэн.
[ITL_FONIPA] Tenaq li ničχalq kk'oɬknen.
Tenaq li ničχalq kk'oɬknen.
05:17 - 05:20
[RU] Синаневт спросила:
[EN] Sinaŋeβit asked:
[ITL_CYRL] Кпəӈлo'aн Синaӈэвитэнк:
[ITL_FONIPA] Kpəŋloʔan Sinaŋeβitenk:
Kpəŋloʔan Sinaŋeβitenk:
05:21 - 05:22
[RU] - Ну как?
[EN] "So, how [are they]?
[ITL_CYRL] "Ну манкс?
[ITL_FONIPA] "Nu, manks?
"Nu, manks?
05:22 - 05:24
[RU] Испытал эти крыля?
[EN] Did you try the wings?"
[ITL_CYRL] Тaвoӈэ'н сиси'н?"
[ITL_FONIPA] Taβoŋeʔn sisiʔn?"
Taβoŋeʔn sisiʔn?"
05:25 - 05:27
[RU] - Да, испытал.
[EN] "Yes, I tried them.
[ITL_CYRL] "Э, ттaвoӈчэ'н.
[ITL_FONIPA] "E, ttaβoŋčeʔn.
"E, ttaβoŋčeʔn.
05:27 - 05:29
[RU] Другие крылья надо сделать.
[EN] [You] need to make another pair of wings."
[ITL_CYRL] Нaдo ӄулa'н сиси'њч скəс."
[ITL_FONIPA] Nado qulaʔn sisiʔnʲč skəs."
Nado qulaʔn sisiʔnʲč skəs."
05:30 - 05:31
[RU] - (Вот) эти ...
[EN] These ...
[ITL_CYRL] Тину'н <ӄ...>
[ITL_FONIPA] Tinuʔn <q...>
Tinuʔn <q...>
05:32 - 05:35
[RU] взял гусенок, полетел.
[EN] the gosling took (them), and flew. <sentence unclear>
[ITL_CYRL] кԓинԓун ӄсaсчaӽ, сиӈoaн.
[ITL_FONIPA] kɬinɬun qsasčaχ, siŋoan.
kɬinɬun qsasčaχ, siŋoan.
05:35 - 05:41
[RU] Другие сделать ... Синаневт другие крылышки сделала, надела на него.
[EN] Make other wings... Sinaŋeβit made other wings (and) put them on him.
[ITL_CYRL] Эк'эни'н скəс... Синaӈэвит эк'эни'н сиси'њч кск['a'н] кԓинԓи'н.
[ITL_FONIPA] Ek'eniʔn skəs... Sinaŋeβit ek'eniʔn sisiʔnʲč ksk['aʔn] kɬinɬiʔn.
Ek'eniʔn skəs... Sinaŋeβit ek'eniʔn sisiʔnʲč ksk['aʔn] kɬinɬiʔn.
05:41 - 05:43
[RU] - Испробуй-ка вот эти.
[EN] "Try these."
[ITL_CYRL] "Тину'н ӄтaвoӈxэ'н."
[ITL_FONIPA] "Tinuʔn qtaβoŋxeʔn."
"Tinuʔn qtaβoŋxeʔn."
05:44 - 05:47
[RU] Надел их гусенок (да) полетел.
[EN] The little goose put them on (and) flew away.
[ITL_CYRL] Кԓинтԓэ'ин ни'н ӄсaсчaӽ, ксиӈӄзук[нэн]..
[ITL_FONIPA] Kɬintɬe'in niʔn qsasčaχ, ksiŋqzuk[nen].
Kɬintɬe'in niʔn qsasčaχ, ksiŋqzuk[nen].
05:47 - 05:50
[RU] И летал он очень далеко.
[EN] And he flew very far away.
[ITL_CYRL] И ли мэчaӈ ксиӈӄзукнэн.
[ITL_FONIPA] I li mečaŋ ksiŋqzuknen.
I li mečaŋ ksiŋqzuknen.
05:50 - 05:53
[RU] Встретил он летящих гусей.
[EN] He met geese, flying.
[ITL_CYRL] Кйoвa'a'н ни'н ӄсə'н к'oԓкилaт.
[ITL_FONIPA] Kjoβa'aʔn niʔn qsəʔn k'oɬkilat.
Kjoβa'aʔn niʔn qsəʔn k'oɬkilat.
05:53 - 05:55
[RU] Он спросил (их):
[EN] He asked them:
[ITL_CYRL] Кпəӈлo'a'н::
[ITL_FONIPA] Kpəŋlo'aʔn:
Kpəŋlo'aʔn:
05:55 - 06:06
[RU] - Видали ли (вы) ... э... э ... моего отца, матушку, братьев, сестер?
[EN] "Have you ... eh ... eh ... seen my father, mother, brothers and sisters?"
[ITL_CYRL] "Кəмa'н <...эм > исxэн, лaӽсӽэн, злaтумxэ'н, лилиxԓэ'н <кo...> əԓчӄусxэ'н?"
[ITL_FONIPA] "Kəmaʔn <...em > isxen, laχsχen, zlatumxeʔn, lilixɬeʔn <ko...> əɬčqusxeʔn?"
"Kəmaʔn <...em > isxen, laχsχen, zlatumxeʔn, lilixɬeʔn <ko...> əɬčqusxeʔn?"
06:06 - 06:09
[RU] - Вон (они), позади летят.
[EN] "There they are flying behind.
[ITL_CYRL] "Xэйнэ', зaлк сиӈэзи'н.
[ITL_FONIPA] "Xejneʔ, zalk siŋeziʔn.
"Xejneʔ, zalk siŋeziʔn.
06:09 - 06:11
[RU] Лети им навстречу.
[EN] Go meet them."
[ITL_CYRL] Т'aԓи ӄйaвaлxэ'н."
[ITL_FONIPA] T'aɬi qjaβalxeʔn."
T'aɬi qjaβalxeʔn."
06:11 - 06:25
[RU] Полетел гусенок, встретил ...встретил своего отца да мать да братьев да сестер.
[EN] The little gosling flew and met ... met his father and mother, and brothers and sisters.
[ITL_CYRL] Ксиӈӄзукнэн ӄсaсчaӽ, кйaвaл... кйoвa'aн нa, əнa'н исx и лaӽсӽ и злaтумxэ'н и лилxԓэ'н.
[ITL_FONIPA] Ksiŋqzuknen qsasčaχ, kjaβal... kjoβa'an na, ənaʔn isx i laχsχ i zlatumxeʔn i lilxɬeʔn.
Ksiŋqzuknen qsasčaχ, kjaβal... kjoβa'an na, ənaʔn isx i laχsχ i zlatumxeʔn i lilxɬeʔn.
06:25 - 06:28
[RU] Они очень обрадовались;
[EN] They rejoiced greatly;
[ITL_CYRL] Эну'н ли ˚пəлӄ к'əнкивикнэ'н:
[ITL_FONIPA] Enuʔn li ˚pəlq k'ənkiβikneʔn:
Enuʔn li ˚pəlq k'ənkiβikneʔn:
06:28 - 06:31
[RU] Думали, он замерз и умер.
[EN] They thought he had frozen and died.
[ITL_CYRL] Кԓoӄзуa'н тӽи'н кӄэтиткнэн и к'исxкнэн.
[ITL_FONIPA] Kɬoqzuaʔn tχiʔn kqetitknen i k'isxknen.
Kɬoqzuaʔn tχiʔn kqetitknen i k'isxknen.
06:31 - 06:36
[RU] А он, пока летал, рассказывал:
[EN] And he, while he flew, he said:
[ITL_CYRL] A нa əнгис сэӈзoс[ин], кӽэйнэкнэн эну::
[ITL_FONIPA] A na əngis seŋzos[in], kχejneknen enu:
A na əngis seŋzos[in], kχejneknen enu:
06:36 - 06:41
[RU] - Синаŋевт меня воспитывала (этой) зимою.
[EN] "I was raised by Sinaŋeβit in the winter.
[ITL_CYRL] "Синaӈэвитэнк кмa нтxуњԓӄзувум aнӄлэ.
[ITL_FONIPA] "Sinaŋeβitenk kma ntxunʲɬqzuβum anqle.
"Sinaŋeβitenk kma ntxunʲɬqzuβum anqle.
06:41 - 06:48
[RU] Я не замерз. Она сделала (мне) корм и крылышки.
[EN] I didn't freeze. She made me food and little wings.
[ITL_CYRL] Кмa э ӄa'м ӄэтиткaӄ тԓкaзин ԓин. Нa кoрм и сиси'њч скчэ'н.
[ITL_FONIPA] Kma e qaʔm qetitkaq tɬkazin ɬin. Na korm i sisiʔnʲč skčeʔn.
Kma e qaʔm qetitkaq tɬkazin ɬin. Na korm i sisiʔnʲč skčeʔn.
06:48 - 06:54
[RU] Давайте полетим, покажу-ка я вам ту Синаневт...
[EN] Let's fly, I will show you this Sinaŋeβit...
[ITL_CYRL] Мəнсиӈкaз, мəнсxəзчэ'н нин тəзa'нк эну Синaӈэвит...
[ITL_FONIPA] Mənsiŋkaz, mənsxəzčeʔn nin təzaʔnk enu Sinaŋeβit...
Mənsiŋkaz, mənsxəzčeʔn nin təzaʔnk enu Sinaŋeβit...
06:54 - 06:56
[RU] <Неясный>
[EN] <Indistinct>
[ITL_CYRL] <Неясный>
[ITL_FONIPA] <Indistinct>
<Indistinct>
06:59 - 07:15
[RU] Встретила их она ... его отца и мать и братьев, и показал (он) эту Синаŋевт.
[EN] She met them, his father and mother and and brothers, and he showed them that Sinaŋeβit.
[ITL_CYRL] Кйaвaлнa'aн ни'н эну ... сvoи исx и voт и лaӽсӽ и злaтумxэ'н и к'əнсxəлэ'ин эну Синaӈэвит.
[ITL_FONIPA] Kjaβalna'an niʔn enu ... svoi isx i vot i laχsχ i zlatumxeʔn i k'ənsxəle'in enu Sinaŋeβit.
Kjaβalna'an niʔn enu ... svoi isx i vot i laχsχ i zlatumxeʔn i k'ənsxəle'in enu Sinaŋeβit.
07:16 - 07:21
[RU] Гуси очень сильно ... < это ...>
[EN] The geese very much ... <um...>
[ITL_CYRL] Ӄсə'н ли ˚пəлӄ ... < эну...>
[ITL_FONIPA] Qsəʔn li ˚pəlq ... < enu...>
Qsəʔn li ˚pəlq ... < enu...>
07:22 - 07:25
[RU] <Как же по-нашему, я забыла?>
[EN] <How do you say it our way, did I forget?>
[ITL_CYRL] <Мaнкзэ мəзинԓxaнoм инки, кмa т'əнт'əнкaс?>
[ITL_FONIPA] <Mankze məzinɬxanom inki, kma t'ənt'ənkas?>
<Mankze məzinɬxanom inki, kma t'ənt'ənkas?>
07:26 - 07:28
[RU] <ЛЕП: Ну как же? Kčačaquknaʔn. ?>
[EN] <LEP: How so? (They) cried?>
[ITL_CYRL] <ЛЕП: Ну как жэ? Кчaчaӄукнa'н. ?>
[ITL_FONIPA] <LEP: Ну как же? Kčačaquknaʔn. ?>
<LEP: Ну как же? Kčačaquknaʔn. ?>
07:28 - 07:34
[RU] <Нет. Они благодарили эту... Синаŋевт...>
[EN] <No. They thanked that... Sinaŋeβit.>
[ITL_CYRL] <Ӄa'мa... Они благодарили эну... Синaӈэвит...>
[ITL_FONIPA] <Qaʔma... Они благодарили enu... Sinaŋeβit...>
<Qaʔma... Они благодарили enu... Sinaŋeβit...>
07:34 - 07:36
[RU] Они сказали:
[EN] They said:
[ITL_CYRL] Итӽ кӽайнэкнэ'н:
[ITL_FONIPA] Itχ kχajnekneʔn:
Itχ kχajnekneʔn:
07:36 - 07:40
[RU] - Мы проведем здесь лето.
[EN] "We will (spend the) summer here.
[ITL_CYRL] "Нэ'н музa'н xтaaнк нтлəмстӄзaԓкичэ'н.
[ITL_FONIPA] "Neʔn muzaʔn xtaank ntləmstqzaɬkičeʔn.
"Neʔn muzaʔn xtaank ntləmstqzaɬkičeʔn.
07:40 - 07:48
[RU] A когда наступит осень, улетишь туда, в теплые места.
[EN] And come the fall, you will fly away there, to the warm places.
[ITL_CYRL] A xaԓч ктxлэ лэaԓин, к'oԓaԓин, сиӈзaaԓч ӽу oмлaӽa'н мэстa'нкəӈ.
[ITL_FONIPA] A xaɬč ktxle leaɬin, k'oɬaɬin, siŋzaaɬč χu omlaχaʔn mestaʔnkəŋ.
A xaɬč ktxle leaɬin, k'oɬaɬin, siŋzaaɬč χu omlaχaʔn mestaʔnkəŋ.
07:48 - 07:52
[RU] И Аŋака Сисикэ покажу.
[EN] And I will show [them to] Aŋaqa Sisike.
[ITL_CYRL] И Aӈaӄa'ин Сисикэ'ин т'əнсxəлaԓч[э'н].
[ITL_FONIPA] I Aŋaqa'in Sisike'in t'ənsxəlaɬč[eʔn].
I Aŋaqa'in Sisike'in t'ənsxəlaɬč[eʔn].
07:52 - 08:01
[RU] Аŋака Сисикэ уже очень крупным гусем стал и очень красиво летал.
[EN] Aŋaqa Sisike had already become a very big goose and flew very beautifully.
[ITL_CYRL] Ӄaт Aӈaӄa Сисикэ ли плaӽ ˚ӄсaс к'лэкнэн, дa и ли ч'инaӄ ксэӈзoӄзукнэн..
[ITL_FONIPA] Qat Aŋaqa Sisike li plaχ ˚qsas k'leknen, da i li č'inaq kseŋzoqzuknen.
Qat Aŋaqa Sisike li plaχ ˚qsas k'leknen, da i li č'inaq kseŋzoqzuknen.
08:01 - 08:03
[RU] Вот и заканчиваю (рассказ).
[EN] With this, I finish it (the story).
[ITL_CYRL] Вoт ти'н-ну тпэнԓфисчэн.
[ITL_FONIPA] Vot tiʔn-nu tpenɬɸisčen.
Vot tiʔn-nu tpenɬɸisčen.